Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi

 

English version

W lipcu 2015 r. IOM rozpoczęła realizację projektu „Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi”. Projekt realizowany jest we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz KGSG.

Cel ogólny projektu to przyczynienie się do zwiększenia kompetencji służb odpowiedzialnych za zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi oraz do wzmocnienia współpracy instytucjonalnej
w zakresie udzielania pomocy ofiarom handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy
w dobrowolnym powrocie i reintegracji.

Główne działania projektu to m.in.:

- cykl szkoleń dotyczących zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, skierowanych przede wszystkim do funkcjonariuszy Straży Granicznej, mających bezpośredni kontakt z cudzoziemcami, a także współpracujących ze Strażą Graniczną Inspektorów Pracy. Program szkoleń koncentrować się będzie na identyfikowaniu przypadków handlu ludźmi oraz poszerzeniu wiedzy na temat funkcjonującego systemu wsparcia dla ofiar i funkcjonujących form współpracy instytucjonalnej;

- warsztaty dla przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi, które posłużą wymianie doświadczeń i wypracowaniu skuteczniejszych metod współdziałania.

- Interaktywna Aplikacja Szkoleniowa (IAS), w formie interaktywnego filmu, zawierająca symulacje realnych sytuacji noszących znamiona handlu ludźmi. Aplikacja oferować będzie możliwość ingerowania w przebieg fabuły i współtworzenie różnych scenariuszy wydarzeń, co pozwoli kursantom na wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy teoretycznej na temat zjawiska handlu ludźmi oraz doskonalenie umiejętności przydatnych w sytuacjach realnego kontaktu z potencjalnymi ofiarami. 

- działania służące wzmocnieniu współpracy między instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie handlu ludźmi oraz w pomoc jego ofiarom na poziomie międzynarodowym. Efektem stać się powinno wzmocnienie transnarodowego mechanizmu kierowania potencjonalnych ofiar do odpowiednich instytucji oraz rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie udzielania skutecznej pomocy ofiarom handlu ludźmi, w szczególności w kontekście ich powrotu do kraju pochodzenia.

- pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji dla 25 ofiar handlu ludźmi, w szczególności pochodzących z krajów UE.