#AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim | Poland

#AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim

Wednesday, November 17, 2021 - 15:05

 

Wraz z Urzędem Miasta Poznania oraz Fundacją Centrum Badań Migracyjnych realizujemy projekt #AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim, który współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 

KIEROWANE DO CUDZOZIEMCÓW

1. Infolinia MIGRANT.INFO, pod numerem telefonu 22 490 20 44 cudzoziemcy mogą zyskać informacje dotyczące ich praw i obowiązków w kraju, w szczególności warunków pobytu i pracy w Polsce. Konsultanci udzielają porad od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

 

2. Portal informacyjny www.migrant.info.pl (w przygotowaniu), gdzie znaleźć będzie można informacje dotyczące m.in. wjazdu i pobytu w Polsce oraz pracy i obywatelstwa polskiego. Portal zawiera także wiele praktycznych wskazówek dotyczących życia codziennego w Polsce, takich jak koszty życia, system edukacji czy opieka zdrowotna.  Strona dostępna będzie w języku polskim, angielskim, chińskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, ormiańskim oraz wietnamskim.

3. Konsultacje, porady prawne i doradztwo zawodowe realizowane w ramach Poznańskiego Centrum Integracji POINT, w którym cudzoziemcy mogą nie tylko uzyskać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu – w środowisku szkolnym, miejscu pracy i zamieszkania, ale   także dowiedzieć się jak poradzić sobie z formalnościami dotyczącymi legalizacji pobytu i pracy, czy z założeniem własnej działalności gospodarczej. Informacje o aktualnych wydarzeniach odbywających się w Poznańskim Centrum Integracji POINT dostępne są tutaj.

5. Szkolenia w zakresie orientacji kulturowej (przykładowy program szkolenia można znaleźć tutaj ), których celem jest ułatwienie nowoprzybyłym do Wielkopolski cudzoziemcom zapoznania się i funkcjonowania w lokalnych realiach, ale także zdobycia wiedzy o nowej kulturze i codziennym życiu w Polsce.

6. Wielojęzyczna aplikacja informująca o różnego rodzaju kursach i zajęciach dostępnych w okolicy (w przygotowaniu) takich jak np. kursy i zajęcia edukacyjne, artystyczne, czy sportowe. Dzięki swojej bogatej ofercie aplikacja w ciekawy sposób zachęci i umożliwi mieszkańcom Wielkopolski  rozwój zawodowy i osobisty. Aplikacja dostępna jest tutaj: IOM (nfinity.pl)

7. Wirtualne i stacjonarne kursy języka polskiego, których realizacja w dwóch formach umożliwi naukę języka polskiego nie tylko mieszańcom Poznania, ale także tym cudzoziemcom, którzy z jakiś względów nie mogą uczęszczać na tradycyjne zajęcia w klasie. W celu zapisania się na kurs online prosimy o wypełnienie formularza dostępnego tutaj  lub kontakt z infolinią, w razie braku możliwości wypełnienia formularza: 22 490 20 44.

 

KIEROWANE DO SPOŁECZEŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

8. Lokalne wydarzenia integracyjne (w Poznaniu i innych częściach województwa wielopolskiego) służące przede wszystkim wzajemnemu poznaniu się cudzoziemców i lokalnych mieszkańców Wielkopolski oraz wsparciu procesów integracji. W ramach tych wydarzeń realizowane będą projekty, których uczestnikami, ale również autorami mogą zostać cudzoziemcy, lokalni mieszkańcy, a także instytucje, takie jak szkoły czy ośrodki kultury. Przykładowo mogą to być takie działania jak:

  • zajęcia/wydarzenia/warsztaty budujące postawy otwartości i tolerancji;
  • zajęcia w szkołach lub/i przedszkolach pomagające w rozwijaniu przyjaźni z dziećmi migrantów;
  • spotkania/warsztaty zwiększające wrażliwość kulturową i budujące pozytywny wizerunek migrantów wśród społeczeństwa przyjmującego;
  • międzykulturowe mecze sportowe;
  • pokazy filmów z krajów migrantów;
  • czytanie bajek z krajów migrantów (np. w przedszkolach, bibliotekach);
  • inicjatywy mające na celu przekazanie migrantom wiedzy o życiu w Polsce, czy lokalnej społeczności (np. warsztaty, wspólne wyjścia do ośrodków kultury);
  • warsztaty konkretnych umiejętności dla lokalnej społeczności (np. szycia, kaligrafii);
  • koncerty.

 

Osobom i instytucjom, które chciałyby zorganizować tego typu wydarzenie zostanie udzielone odpowiednie wsparcie i zasoby na jego realizację. Wsparcie to może obejmować zakup materiałów, produktów spożywczych, biletów, wynajmu powierzchni, wynagrodzenia animatorów, osób prowadzących warsztaty, czy spotkania.

Prosimy o kontakt z Infolinią (22 490 20 44) podmioty oraz osoby fizyczne zainteresowane realizacją własnego projektu.

 

9. Szkolenia dla pracowników różnych instytucji, w tym pracowników oświaty, służby zdrowia, pracowników samorządów, czy organizacji pozarządowych,  którzy na co dzień współpracują z cudzoziemcami. W ramach szkoleń zostaną poruszone, w zależności od potrzeb, takie zagadnienia jak komunikacja międzykulturowa, podstawy integracji, mediacji międzykulturowych, przeciwdziałania dyskryminacji i inne przydatne w pracy z migrantami.   Szkolenia te mają na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec integracji cudzoziemców, a także zwiększenie wiedzy na tematy związane z integracją oraz wzmocnienie umiejętności współpracy z migrantami i instytucjami lokalnymi. Pozwolą one również na poznanie nowych metod i narzędzi przydatnych w codziennej pracy.

Specjalne sesje szkoleniowe zostaną poświęcone pracy z migrantami należącymi do grup wymagających szczególnego traktowania. Są one adresowane m.in. do pracowników ośrodków pomocy społecznej i interwencji kryzysowej w zakresie pracy z migrantami, którzy padli ofiarą przemocy, w tym przemocy seksualnej i ze względu na płeć oraz osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dziećmi cudzoziemskimi przebywającymi w Polsce bez opieki.

Pracownicy oraz instytucje, które chciałby zgłosić chęć udziału w szkoleniach opisanych powyżej prosimy o kontakt z Infolinią (22 490 20 44).

10. Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Poznania, których celem jest wypracowanie kompleksowego i spójnego podejścia do integracji, uwzględniającego jej wielowymiarowość oraz konieczność współdziałania różnych podmiotów. Do udziału w warsztatach i pracach nad wypracowanie strategii integracyjnej na terenie miasta Poznania zostaną zaproszeni przedstawiciele pracodawców i środowiska biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, migrantów, środowiska akademickiego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz instytucji samorządowych.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania i związanych z nim jednostek, zostaną również zaproszeni do wzięcia udziału w 2 wizytach studyjnych do wybranych miast lub aglomeracji, które wypracowały już strategie integracyjne lub podobne rozwiązania, co pozwoli na wymianę informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz fanpage’a  Poznańskiego Centrum Integracji – POINT na Facebooku!