Budowanie kompetencji | Poland

Budowanie kompetencji

Thursday, September 10, 2015 - 15:45

W procesie zarządzania migracjami oraz wspierania integracji migrantów niezwykle ważną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie nie tylko migrantów do życia w nowym kraju, lecz także państwa do ‘przyjęcia’ migrantów. IOM wspiera zarówno instytucje sektora publicznego, pozarządowego jak i  prywatnego w zakresie podnoszenia wiedzy na temat migracji i integracji oraz budowania kompetencji międzykulturowych.

Prowadzone w tym zakresie działania to między innymi szkolenia i warsztaty z zarządzania migracjami i zarządzania różnorodnością.

Szkolenia z zarządzania migracjami skierowane są do osób pracujących w organizacjach pozarządowych oraz administracji państwowej szczebla rządowego i samorządowego. Ich celem jest zwiększenie kompetencji i wiedzy pracowników tych instytucji w zakresie procesu migracji oraz integracji cudzoziemców. Szkolenia z dotyczą takich zagadnień jak prawa człowieka, ułatwianie regularnej migracji, wspieranie integracji, zapobieganie nieregularnej migracji i handlowi ludźmi, przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii, prawa i obowiązki migrantów oraz międzynarodowe regulacje prawne odnoszące się do zjawiska migracji.

Z kolei szkolenia z zarządzania różnorodnością prowadzone są w celu zwiększenia kompetencji międzykulturowych w zakresie pracy z migrantami. Skierowane są one m.in. do pracowników organizacji pozarządowych, ośrodków dla cudzoziemców, urzędów zajmujących się sprawami migrantów, ośrodków pomocy społecznej i innych lokalnych instytucji, nauczycieli, przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, straży granicznej oraz policji.

Szkolenia stanowią część projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli

Nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi materiałami szkoleniowymi:

  1. Podstawy psychologii międzykulturowej dla nauczycieli http://szkolenia.iom.pl/Podstawy_psychologi_dla_nauczycieli/
  2. Podstawy pracy nauczyciela z klasą wielokulturową http://szkolenia.iom.pl/Praca_klasa_wielokulturowa/
  3. Podstawy pracy nauczyciela z uczniem cudzoziemskim http://szkolenia.iom.pl/Praca_z_uczniem_cudzoziemskim/
  4. Mój uczeń muzułmanin http://szkolenia.iom.pl/Moj_uczen_muzulmanin/
  5. Mój uczeń Ukrainiec http://szkolenia.iom.pl/Moj_uczen_Ukrainiec/
  6. Mój uczeń Wietnamczyk​ http://szkolenia.iom.pl/Moj_uczen_Wietnamczyk/

Materiały opracowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich