Integracja repatriantów - kontynuacja i uzupełnienie | Poland

Integracja repatriantów - kontynuacja i uzupełnienie

Wednesday, November 17, 2021 - 17:15

 

Celem projektu jest przyczynienie się do ułatwienia integracji osób należących do grupy docelowej FAMI poprzez wsparcie kandydatów na repatriantów i ich rodzin przed ich repatriacją do Polski oraz poprzez zwiększenie gotowości lokalnego społeczeństwa na przyjęcie repatriantów.

Cel ten jest realizowany poprzez następujące działania, które obejmują swoim zasięgiem Republikę Armenii, Republikę Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej:

1. Doradztwo zwiększające świadomość obywateli państw trzecich nt. repatriacji do Polski  dla kandydatów na repatriantów i ich rodzin w krajach wyżej wymienionych zgodnie z Art. 9 ustawy o repatriacji, w zakresie procedury repatriacji oraz pobytu w Polsce - pracy, uznawania kwalifikacji/nostryfikacji dyplomów, dostępnej pomocy dla repatriantów, opieki zdrowotnej i psychologicznej, systemu edukacji i opieki przedszkolnej, kosztów życia w Polsce, z codziennego życia w Polsce. Doradztwo odbywa się za pośrednictwem infolinii repatriant.info, portalu www.repatriant.info.pl oraz mailowo, w języku zrozumiałym dla beneficjentów. Przyczynia się ono do zwiększenia wiedzy kandydatów na repatriantów i ich rodzin w wyżej wymienionym zakresie, a w następstwie ułatwia ich adaptację i integrację w Polsce.

2. Szkolenia orientacyjne dla kandydatów na repatriantów i ich rodzi przygotowujące do życia w Polsce, ułatwiające orientowanie się w lokalnych realiach oraz budujące postawy sprzyjające integracji w Polsce. Szkolenie organizowane są stacjonarnie w Kazachstanie, jeżeli umożliwia to sytuacja pandemiczna, a w pozostałych krajach - on-line. Szkolenia mają formę warsztatową, dzięki czemu uczestnicy mogą już podczas szkolenia przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce. Dzięki udziałowi w szkoleniach kandydaci na repatriantów i ich rodziny zdobywają wiedzę na temat życia w Polsce, wartości i norm, praw i obowiązków, funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy itd., co ułatwia ich adaptację w Polsce i integrację z polskim społeczeństwem oraz pozwala na świadome korzystanie z przysługujących praw.

4. Doradztwo zawodowe dla kandydatów na repatriantów oraz członków ich rodzin przez przyjazdem do Polski przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w Polsce, obejmujące aktywizację zawodową, badanie i ocenę kompetencji, naukę umiejętności poszukiwania pracy, przekazanie wiedzy na temat specyfiki lokalnego rynku pracy i zakładania działalności gospodarczej. Działanie to przyczynia się do zwiększenia umiejętności poruszania się repatriantów i ich rodzin na lokalnym rynku pracy po przyjeździe do Polski, ułatwia ich integrację z polskim rynkiem pracy, a w efekcie ich usamodzielnienie się i uniezależnienie od pomocy społecznej.

5. Wsparcie w nawiązaniu kontaktów między przyszłymi repatriantami i członkami ich rodzin a gminą planującą ich przyjęcie. Działanie to minimalizuje ryzyko wzajemnego rozczarowania i ułatwia ich późniejszą współpracę. Rezultatem tego działania jest również uzyskanie przetłumaczonych na jęz. polski najistotniejszych dokumentów repatriantów, co ułatwia im funkcjonowanie w polskich realiach; Współpraca z gminą przyjmującą dostosowanie działań do konkretnej sytuacji beneficjentów – w zakresie szkoleń orientacyjnych oraz doradztwa zawodowego, w tym przekazania wiedzy na temat lokalnego rynku pracy.

6. Budowanie kompetencji społeczeństwa przyjmującego poprzez kompleksowy program szkoleń w Polsce dla osób bezpośrednio pracujące z repatriantami, jak np. urzędnicy, osoby wspierające repatriantów w gminach, pracownicy oświaty, służby zdrowia, duchowni, itp. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia z komunikacji międzykulturowej, procesu integracji, mediacji międzykulturowych, przeciwdziałania dyskryminacji i innych przydatnych w ich pracy. samorząd i instytucje społeczeństwa przyjmującego zwiększą swoje kompetencje w zakresie integracji, co pozwala na stworzenie i wdrożenie adekwatnych metod i środków wspierających integrację. W efekcie działanie to ułatwia proces integracji repatriantów z polskim społeczeństwem.

Działania projektu są promowane wśród grupy docelowej w ramach kampanii informacyjnej.

Projekt realizowany jest of 1.08.2021 do 31.12.2022.

W jego ramach wsparcie uzyska ponad 1000 osób. Trwałym rezultatem projektu będzie strona internetowa, aplikacja dla gmin, kompetencje nabyte przez repatriantów i ich rodziny oraz pracowników gmin przyjmujących repatriantów.

Kontakt w sprawie projektu: Anna Ochmańska (aochmańska@iom.int) i Janina Owczarek (jowczarek@iom.int

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji