Nasze działania | Poland

Nasze działania

Wednesday, November 17, 2021 - 17:34

 

Polska przystąpiła do IOM jako państwo członkowskie w 1992 roku, a Biuro Krajowe IOM Polska rozpoczęło działalność w 2002 roku. IOM Polska składa się z zespołu ekspertów, doświadczonych w zarządzaniu migracją, Działania IOM Polska to:  

 • Zapewnienie wsparcia władzom krajowym w zarządzaniu migracjami; 
 • Ułatwienie i wzmocnienie procesu dwukierunkowej integracji migrantów w Polsce, wzmocnienie dialogu wielokulturowego i budowanie lepszego zrozumienia społeczeństwa przyjmującego wobec migrantów i migrantek, oraz samych procesów migracyjnych; 
 • Promowanie etycznych praktyk rekrutacyjnych w sektorze prywatnym; 
 • Rozwój narzędzi w zakresie cyfryzacji i globalnej mobilności;
 • Świadczenie pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji; 
 • Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi;; 
 • ·Współpraca z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).  

 

Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i promocja integracji społecznej  

IOM prowadzi szereg działa, których celem jest wspieranie integracji migrantów i społeczności przyjmujących, poprzez między innymi doradztwo w zakresie praw i obowiązków, szkolenia orientacyjne, coaching i doradztwo zawodowe, szkolenia dla władz lokalnych, a także wspieranie lokalnych instytucji w tworzeniu polityk integracyjnych.  

Działania IOM to: 

 • Bezpłatne poradnictwo dla cudzoziemców i pracodawców świadczone poprzez infolinię migrant.info  
 • Prowadzenie wielojęzycznej strony internetowej migrant.info.pl zawierającej praktyczne informacje  na temat życia w Polsce oraz przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy; 
 • Poradnictwo i szkolenia dla kandydatów na repatriantów i ich rodzin przed przyjazdem do Polski
 • Szkolenia z zakresu orientacji kulturowej; 
 • Doradztwo zawodowe;
 • Warsztaty z zakresu antydyskryminacji, kompetencji kulturowych, procesu integracji i projektowania efektywnych działań integracyjnych; 
 • Wspieranie władz lokalnych w tworzeniu  kompleksowych miejskich polityk i strategii integracyjnych  
 • Wspieranie rozwoju kompetencji organizacji pozarządowych,  w tym organizacji migranckich.

 

Promowanie etycznych praktyk rekrutacyjnych i zapobieganie pracy przymusowej w globalnych łańcuchach dostaw

W ramach współpracy z sektorem biznesowym oraz promowania etycznej rekrutacji a także działań związanych z zapobieganiem wystąpienia pracy przymusowej w globalnych łańcuchach dostaw, IOM wdraża globalną inicjatywę IRIS w Polsce. IRIS to system etycznej rekrutacji międzynarodowej, będącej fair dla pracodawców, agencji rekrutacyjnych imigrantów zarobkowych. Działa poprzez zdefiniowanie i ustanowienie standardów etycznej rekrutacji oraz dobrowolnego systemu certyfikacji dla agencji rekrutujących. IRIS to także narzędzie do analizy należytej staranności (due diligence) dla przedsiębiorstw, rządów i pracowników.

Celem IRIS jest transformacja branży rekrutacyjnej poprzez:

 • Identyfikację i wsparcie podmiotów etycznie rekrutujących pracowników
 • Promowanie zasady „pracodawca płaci” (pracodawca, a nie pracownik, płaci za rekrutację)
 • Poprawa należytej staranności ze strony firm, rządów i pracowników
 • Zwiększenie przejrzystości procesów rekrutacyjnych i łańcuchów dostaw pracy

IOM Polska prowadzi szkolenia i warsztaty zarówno dla sektora biznesowego a także prywatnych agencji zatrudnienia. W ramach współpracy z biznesem zorganizowano również konferencje i webinaria dotyczące cudzoziemców na rynku pracy, dobrych praktyk w dziedzinie zatrudnienia, globalnej mobilności i różnorodności w miejscu pracy. IOM doradza również zarówno firmom jak i jednostkom samorządów terytorialnych w kwestii podejścia do różnorodności na rynku pracy a także tworzenia polityk i procedur.

 

Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji (AVRR)

W ramach programu IOM: 

 • Informuje migrantów i migrantki o dostępności pomocy i jej zakresie; 
 • Zapewnia doradztwo w zakresie powrotu i reintegracji po powrocie; 
 • Zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie przed powrotem; 
 • Przeprowadza oceny ryzyka związanego z powrotem w przypadku ofiar handlu ludźmi; 
 • Weryfikuje ważność dokumentów podróży i wspiera w ich uzyskaniu; 
 • W razie potrzeby organizuje eskortę medyczną i zapewnia konsultację medyczną, w celu  oceny zdolności do podróży; 
 • Świadczy pomoc reintegracyjną po powrocie, we współpracy z biurami IOM w krajach powrotu 

Więcej informacji o programie Pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji dostępnych jest tutaj.

 

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi:  

Działania Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi kierowane są zarówno do migrantów i migrantek jak i całego społeczeństwa, w tym biznesu oraz organów państwowych zaangażowanych w identyfikację, ochronę czy udzielanie wsparcia ofiarom tego procederu.  

IOM realizuje szkolenia z zakresu identyfikacji ofiar handlu ludźmi dla personelu pokładowego PLL LOT oraz dla organów ścigania.   

W poprzednich latach IOM przygotowała szkolenie e-learning'owe o tej tematyce dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także prowadziła szkolenia dla kuratorów dzieci cudzoziemskich bez opieki. Przeciwdziałaniu handlowi ludźmi służą także działania IOM nakierowane na promowanie świadomych migracji i zwiększania świadomości odnośnie praw i obowiązków migrantów i migrantek.  

Więcej informacji o obecnych działaniach IOM w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi dostępne jest tutaj.

 

Współpraca z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 

Od 2021 r. IOM Polska ułatwia współpracę instytucjonalną między IOM a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Oba podmioty współpracują w obszarach: 

 • Europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami;
 • Powrotów, readmisji i reintegracji; 
 • Zarządzanie granicami i mobilnością;
 • Ochroną i promocją praw człowieka i równouprawnieniem płci.

Od 2012 roku IOM jest także członkiem Forum Konsultacyjnego Praw Podstawowych Frontex’u.