News | Poland

News

Wizyta IOM i UNHCR na obszarze przygranicznym przy granicy polsko-białoruskiej

 

Przedstawiciele IOM i UNHCR udali się na obszar przygraniczny przy granicy polsko-białoruskiej, poza teren objęty zakazem. Celem wyjazdu było spotkanie z polską Strażą Graniczną, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dostarczeniem pomocy humanitarnej oraz burmistrzem Michałowa, który utworzył w swojej gminie Punkt Pomocy Osobom Potrzebującym. Zespół odwiedził również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku, gdzie spotkał się z przebywającymi tam osobami i ich rodzinami.

Konferencja “Międzynarodowa mobilność pracowników i różnorodność w miejscu pracy – wyzwania i szanse dla biznesu”

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, Miasto Poznań, ABSL oraz Business Centre Club serdecznie zapraszają do udziału w  konferencji “Międzynarodowa mobilność pracowników i różnorodność w miejscu pracy – wyzwania i szanse dla biznesu”, która odbędzie się 26 października b.r. w Sali Białej, w Urzędzie Miasta Poznań, ul. Plac Kolegiacki 17. 

Zaproszenie i agenda

 

IOM szkoli personel pokładowy LOT w zakresie identyfikacji przypadków handlu ludźmi

W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi IOM Polska prowadzi szkolenia dla personelu pokładowego PLL LOT.
Ponad 60% ofiar handlu ludźmi przekracza granice międzynarodowe, z czego większość drogą lotniczą. Umiejętność identyfikowania i reagowania na sytuacje noszące znamiona handlu ludźmi pozwala personelowi pokładowemu rozpoznać takie sytuacje i odpowiednio w nich zareagować.

Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

 

18 października obchodzimy Unijny Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Jest to okazja do ponoszenia świadomości dotyczącej tego zjawiska, poprawy wymiany informacji, wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w tym obszarze.

Wizyta Szefowej Misji IOM W Polsce Livii Styp-Rekowskiej we Wrocławiu

 

Delegacja IOM spotkała się z przedstawicielami instytucji lokalnych i wojewódzkich we Wrocławiu, m.in. z Bartłomiejem Ciążyńskim Z-cą Przewodniczącego Rady Miasta i Doradcą Społecznym Prezydenta Wrocławia ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii oraz Artem Zozulia Prezesem Fundacji Ukraina. Tematem spotkań były wyzwania w obszarze integracji, w tym zbyt długi czas oczekiwania przez cudzoziemców we Wrocławiu na uzyskanie zezwolenia na pobyt, obszary współpracy oraz działania podejmowane przez Miasto Wrocław w ramach Strategii Dialogu Międzykulturowego.

Wizyta Szefowej Misji IOM w Polsce Livii Styp-Rekowskiej w Poznaniu

 

W dniu 10 września 2021 Livia Styp-Rekowska Szefowa Misji IOM w Polsce odbyła oficjalną wizytę w Poznaniu. Celem wizyty było zacieśnienie współpracy pomiędzy IOM a władzami samorządowymi i wojewódzkimi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania migracjami oraz integracji migrantów z lokalną społecznością.  

Livia Styp-Rekowska spotkała się z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, Dyrektorem Wydziału do Spraw Cudzoziemców w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz odwiedziła MIGRANT.INFO.POINT. 

Oświadczenie IOM w sprawie sytuacji na granicy Unii Europejskiej i Białorusi

 

Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie dramatycznymi warunkami, w jakich przebywają obecnie migranci na granicy Unii Europejskiej i Białorusi.

Szczególnie niepokojące są doniesienia o stosowaniu procedury pushback, w tym w stosunku do rodzin i dzieci, o braku możliwości złożenia wniosku o azyl dla osób poszukujących ochrony międzynarodowej oraz braku dostępu do schronienia i pomocy.