Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach


Friday, January 26, 2018

Zmiany mają na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu oraz pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Ponadto, ustawa udoskonala ramy prawne pozwalające zarządzać migracjami w Polsce. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wejdzie w życie 12 lutego 2018 r.

W celu wdrożenia dyrektywy (2014/66/UE) do ustawy o cudzoziemcach wprowadzono dwa nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy:

  1. w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  2. w celu korzystania z mobilności długoterminowej, także w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Dodano również przepisy stanowiące podstawę pobytu i wykonywania pracy w Polsce w ramach tzw. mobilności krótkoterminowej cudzoziemców posiadających dokumenty pobytowe wydane przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej z adnotacją „ICT”.

Celem pobytu cudzoziemca posiadającego jedno z tych zezwoleń lub korzystającego z mobilności krótkoterminowej będzie wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Polski. Będzie on do niej czasowo oddelegowany przez pracodawcę macierzystego, mającego siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Więcej informacji: https://udsc.gov.pl/nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach/