Prawa wyborcze dla cudzoziemców - tak czy nie? | Poland

Prawa wyborcze dla cudzoziemców - tak czy nie?

Friday, May 28, 2021 - 11:01

 

Pozyskanie i upowszechnienie wiedzy na temat zagadnienia nadawania praw wyborczych cudzoziemcom w krajach Unii Europejskiej było celem projektu „Analiza procesu przyznawania praw wyborczych cudzoziemcom na przykładach wybranych krajów UE”. Projekt zrealizowany został przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM), Uniwersytet Warszawski (UW) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Zrealizowane w ramach projektu badania dotyczące Polski obejmowały badanie opinii publicznej, wywiady fokusowe oraz studium przypadku gminy Lesznowola. Badanie opinii publicznej pt. „Nastawienie społeczeństwa polskiego do kwestii nadawania imigrantom mieszkającym na stałe w Polsce praw wyborczych na poziomie lokalnym” zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 5-12 marca 2014 r. na ogólnopolskiej, losowej i reprezentatywnej próbie (N=1098 wywiadów) w formie bezpośrednich wywiadów ankieterskich (wspomaganych komputerowo – CAPI). Badanie to miało ukazać nastawienie opinii publicznej oraz główne zależności wobec możliwości wprowadzenia w Polsce praw wyborczych na poziomie lokalnym dla cudzoziemców na stałe osiedlonych w Polsce.

Wywiady fokusowe dotyczyły kwestii partycypacji publicznej imigrantów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia udziału w wyborach lokalnych. Wywiady zostały przeprowadzone w dwóch turach wiosną 2014 roku z przedstawicielami trzech grup „interesariuszy”: administracji, organizacji pozarządowych działającymi na rzecz imigrantów oraz środowisk migranckich.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań: