Szkolenia orientacji kulturowej | Poland

Szkolenia orientacji kulturowej

Wednesday, August 25, 2021 - 09:20

 

English version below  *  Русская версия ниже

 

WARSZTAT ONLINE Z ZAKRESU ORIENTACJI KULTUROWEJ

Jeśli jesteś cudzoziemcem/ cudzoziemką planujacym/ planującą zamieszkać w Polsce, lub niedawno się tu przeprowadziłeś/ -aś, zachęcamy do udziału w warsztacie z zakresu orientacji kulturowejj!

Warsztat ten pomoże Ci lepiej zrozumieć polską kulturę i Polaków.

 • Cel warsztatu:
 • Szybsza adaptacja w środowsku pracy i na uniwersytecie
 • Bardziej efektywan współpraca z Polakami, czy to w pracy czy w innych miejscach
 • Ułatwienie radzenia sobie z wyzwaniami życia w nowym kraju
 • Zwiększenie wiedzy o polskiej kulturze, życiu i pracy w Polsce
   
 • Zakres tematyczny:
 • Normy społeczne i kulturowe w Polsce
 • Praktyczne umiejętności (m. in. jak wystąpić o kartę pobytu, pozwolenie na pracę, wynająć mieszkanie, zapisać się do lekarza, jak wygląda rynek pracy)
 • Prawa i obowiązki: czego nie możesz robić, co możesz ale nie powinieneś/ powinnaś, a co musisz
 • Adaptacja w nowej kulturze
   
 • Metodologia:

W czasie warsztatu korzystamy z aktywnych metod pracy, angażujących uczestników. Program

warsztatu jest oparty na bogatym doświadczeniu IOM. Warsztaty z zakresu orientacji kulturowej organizowane są na całym świecie, rocznie przygotowujemy do życia w nowym kraju ponad 55 tyś. osób. Program warsztatu jest zawsze dopasowany do potrzeb uczestników.

 • Warsztat może być prowadzony w języku: angielskim, rosyjskim, polskim
 • Długość: 3 godziny
 • Warsztaty z zakresu orientacji kulturowej są częścią projektu #AKTYWATORWLKP-Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim, współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a także przez Miasto Poznań.

Uczestnicy o warsztacie:

Surja De (Rony), Indie: Muszę powiedzieć, że ten warsztat otworzył mi oczy. Każdy cudzoziemiec na początku jest zagubiony. W takim momencie ten warszta jest jak deszcz na suchej pustynii! Daliście mi ważne informacje, które każdy cudzoziemiec w Polsce powinien wiedzieć i co powinine rozumieć w życiu codziennym. Wasze prezentacje były świetne, a także przedstawione w ciekawy i efektywny sposób. Naprawdę w ciekawy sposób otworzyliści mi oczy na nowe horyzonty.

Radu Mirea, Rumunia: W czasie warsztatu uzyskałem dużo informacji, które pomogły mi zrozumieć specyfikę polskiej kultury. Ćwiczenia i rozmowy pozwoliły mi inaczej spojrzeć na polską rzeczywistość; dały mi nową perspektywę i pomysły. Poznałem także ciekawych ludzi z różnych krajów, z którymi później nawiązałem współpracę.

Katarina Lavric, Słowenia: Bardzo polecam ten warsztat każdemu, kto ma pytania dotyczące życia w Polsce, Polaków, a także chciałby otrzymać wiedzę o polskiej kulturze z pierwszej ręki.

Więcej informacji: Anna Ochmańska, aochmanska@iom.int,

 

                            

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CULTURAL ORIENTATION ONLINE TRAINING

If you are a foreigner who is planning or has recently moved to Poland, you can participate in our Cultural Orientation training, which would help you to adapt to the new country.

 • The training objectives:
 • quicker and more effective adaptation to the new work or university environment,
 • more effective cooperation with your Polish employer or at the polish university
 • easier dealing with the challenges of living in a new country
 • increased knowledge about the Polish culture and living and working or studying in Poland
   
 • Thematic scope of the training:
 • Introduction to the Polish lifestyle, social and cultural norms
 • Life skills training (residence permit, work permit, health care, housing, employment, and other day-to-day matters)
 • Understanding Polish values around law and order, rights, and responsibilities
 • Adaptation in a new culture
   
 • Methodology

During the trainings interactive methods are used to involve participants and to make the learning process more effective. The training program is based on wide and international IOM expertise. Cultural orientation trainings have been conducted by IOM all over the world, preparing for life in the new country about 55 thousand people every year. The training program is always tailored to the participants’ needs.

 • Language of the training: English, Russian
 • Duration of the CO training: 3 hours
 • Cultural Orientation trainings are part of the project “ACTIVATOR WLKPL – Supporting migrant integration in Wielkopolska region” co-financed by the Asylum, Migration, and Integration Fund and City of Poznan.

Participants about the CO training

Surja De (Rony), India: I must say, that it was an eye-opener. Every foreigner in this country is just lost the moment he reaches here. At this moment your integration program indeed is like Rain in the midst of Hot Desert. You have provided most of the necessary details that a foreigner absolutely needs to know and understand for his day-to-day living here.  Your presentations were excellent and you presented them in a very smart and effective manner. Indeed a very smart and interesting way you guys have opened our eyes to a new and welcoming horizon.

Radu Mirea, Romania: The workshop offered me a lot of information and helped me to get familiar with Poland's cultural specificity. After the day of activities and talks I got a clear perspective regarding Polish reality, I got many new inputs and orientation about Polish culture, I met nice people from different countries and with some of them I had afterwards professional cooperation.

Katarina Lavric, Slovenia: I would strongly recommend this workshop to anyone who has unanswered questions about Polish people and is interested in “insider” information about Polish culture.

For more information contact: Anna Ochmańska, aochmanska@iom.int

 

               

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

КУЛЬТУРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

Если вы иностранец, который планирует или недавно переехал в Польшу, вы можете принять участие в нашем тренинге по культурной ориентации, который поможет вам адаптироваться в новой стране.

 • Цели обучения:

• более быстрая и эффективная адаптация к новой рабочей или университетской среде,

• более эффективное сотрудничество с вашим польским работодателем или польским университетом

• легче справляться с проблемами жизни в новой стране

• повышение уровня знаний о польской культуре и жизни, работы или учебы в Польше

 • Тематический объем тренинга:

• Знакомство с польским образом жизни, социальными и культурными нормами

• Обучение жизненным навыкам (вид на жительство, разрешение на работу, здравоохранение, жилье, трудоустройство и другие повседневные вопросы)

• Понимание польских ценностей в отношении закона и порядка, прав и обязанностей.

• Адаптация в новой культуре

 • Методология

Во время тренингов используются интерактивные методы для вовлечения участников и повышения эффективности учебного процесса. Программа обучения основана на широком международном опыте МОМ. Культурно-ориентировочные тренинги МОМ проводит по всему миру, ежегодно готовя к жизни в новой стране около 55 тысяч человек. Программа обучения всегда адаптирована к потребностям участников.

 • Язык обучения: английский, русский
 • Продолжительность обучения: 3 часа
 • Культурно-ориентированные тренинги являются частью проекта «ACTIVATOR WLKPL - Поддержка интеграции мигрантов в Великопольском воеводстве», софинансируемого Фондом убежища, миграции и интеграции и городом Познань.

Участники о тренинге СО

Сурджа Де (Рони), Индия: Должен сказать, это открыло мне глаза. Каждый иностранец в этой стране просто теряется в момент, когда приезжает сюда. На данный момент ваша программа интеграции действительно похожа на дождь посреди пустыни. Вы предоставили большую часть необходимых деталей, которые иностранцу абсолютно необходимо знать и понимать для повседневной жизни здесь. Ваши презентации были отличными, и вы представили их очень умно и эффективно. Действительно, очень умным и интересным способом вы, ребята, открыли нам глаза на новые и радужные горизонты.

Раду Миреа, Румыния: Семинар предоставил мне много информации и помог мне познакомиться с культурной спецификой Польши. После дня мероприятий и бесед я получил четкое представление о польской реальности, я получил много новых отзывов и ориентации о польской культуре, я встретил хороших людей из разных стран, и с некоторыми из них у меня впоследствии было профессиональное сотрудничество.

Катарина Лаврич, Словения: Я настоятельно рекомендую этот семинар всем, у кого остались вопросы о поляках и кто интересуется «инсайдерской» информацией о польской культуре.

За дополнительной информацией обращайтесь: Анна Охманская, aochmanska@iom.int