Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi | Poland

Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi

Friday, August 25, 2017 - 12:03

English version

Obejrzyj spot:

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 

  • Stworzenie Interaktywnej Aplikacji Szkoleniowej (IAS). Aplikacja ma formę trzech interaktywnych filmów, zawierających symulację realnych sytuacji noszących znamiona handlu ludźmi. Użytkownik aplikacji ma możliwość kształtowania fabuły filmów, współtworząc różne scenariusze wydarzeń. Pozwala to na wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy teoretycznej na temat zjawiska handlu ludźmi oraz doskonalenie umiejętności przydatnych w sytuacjach realnego kontaktu z potencjalnymi ofiarami.

 

  • Organizacja cyklu szkoleń i warsztatów. Szkolenia dotyczące zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi były przede wszystkim skierowane do mających bezpośredni kontakt z cudzoziemcami funkcjonariuszy Straży Granicznej. Program szkoleń koncentrował się na metodach rozpoznawania przypadków handlu ludźmi, sposobach postępowania z ofiarami oraz poszerzeniu wiedzy na temat systemu wsparcia ofiar i form współpracy instytucjonalnej. W trakcie całego projektu przeprowadzono ogółem 22 szkolenia w 21 lokalizacjach, znajdujących się na terenie wszystkich Oddziałów Straży Granicznej. Wzięło w nich udział łącznie 495 funkcjonariuszy SG różnego szczebla, w większości pracowników pionu ds. cudzoziemców. Warsztaty dla przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi zorganizowano trzykrotnie; umożliwiły one wymianę doświadczeń i wypracowanie skuteczniejszych metod współdziałania. Ogółem wzięły w nich udział 144 osoby.

 

  • Wzmocnieniu współpracy między instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie handlu ludźmi oraz w pomoc jego ofiarom na poziomie międzynarodowym. W ramach działania zorganizowano wizytę studyjna w Bułgarii, udzielono pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji 13 ofiarom handlu ludźmi oraz przeprowadzano badanie sondażowe. Badanie przeprowadzone wśród przebywających w Polsce migrantów z Ukrainy. Jego celem było uzyskanie informacji na temat poziomu wiedzy migrantów na temat polskiego systemu ochrony i wsparcia ofiar handlu ludźmi, a także próba oszacowania odsetka osób, które mogły paść ofiarą wykorzystania. Informacje posłużą poprawie skuteczności rozpoznawania ofiar handlu ludźmi oraz dalszemu wzmocnieniu krajowego i transnarodowego mechanizmu kierowania.

 

  • Konferencja podsumowująca projekt. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komedy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Inspektoratu Pracy, Urzędy ds. Cudzoziemców, urzędów wojewódzkich, oddziałów Straży Granicznej oraz organizacji pozarządowych. W jej trakcie przedstawiciele IOM zaprezentowali wyniki projektu, omawiając sposób realizacji poszczególnych działań oraz uzyskane efekty.

      

 

Projekt Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi realizowany był we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz KGSG.