Переглянути укр

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

 • Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. 
 • Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa wniosek do wybranej uczelni nostryfikującej
 • Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. 
 • Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora (3205 zł). Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego opłaty nie pobiera się.
 • Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w przeciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.

Więcej informacji na temat nostryfikacji dyplomu znajdziesz tu:

 

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

Decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji obywatela Ukrainy chcącego pracować w zawodzie, który nie jest w Polsce zawodem regulowanym, podejmuje bezpośrednio pracodawca.

W przypadku ubiegania się o pracę w zawodach regulowanych, obywatela Ukrainy obowiązują – co do zasady – takie same wymogi jak obywatela Polski. Decyzja o ułatwieniu dostępu do zawodu regulowanego osób, które kwalifikacje uzyskały w państwach spoza UE, należy przede wszystkim do ministra kierującego odpowiednim działem administracji rządowej właściwego w sprawach podejmowania lub wykonywania zawodu należącego do tego działu.

Reasumując: Jeśli posiadasz dyplomy potwierdzające Twoje kwalifikacje w danym obszarze musisz zapoznać się z informacjami w poszczególnych ministerstwach. 

Uznawane kwalifikacji lekarzy/lekarzy dentystów z Ukrainy w Polsce

Podstawowy warunek do podjęcia pracy przez lekarza z Ukrainy to posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu. Jest to dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje do praktykowania zawodu lekarza/ lekarza dentysty czy Pielęgniarki w Polsce. Dokument wydaje się zawsze w związku z możliwością podjęcia pracy w określonej placówce medycznej w Polsce.

W tym celu kandydat składa odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (odpisy dyplomów potwierdzone notarialnie lub konsularnie) do Ministra Zdrowia. Zgoda MZ na pracę w Polsce udzielana jest w trybie decyzji administracyjnej (14 dni, usługa bezpłatna) i jest ważna przez 5 lat. Po wydaniu Decyzji MZ lekarz może podjąć pracę w podmiocie leczniczym w Polsce. Pełne i bezterminowe Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty oraz uznanie posiadanej specjalizacji lekarskiej można uzyskać wyłącznie w trybie nostryfikacji dyplomu lekarskiego. Obydwie te procedury mogą być zastosowane przez lekarza niezależnie. Oznacza to, że lekarz, który jest w trakcie nostryfikacji dyplomu ( zdaje m.in. egzamin lekarski oraz egzamin z j. polskiego) może jednocześnie złożyć Wniosek do Ministra Zdrowia Zgodę na pracę jako lekarz w Polsce w trybie Warunkowym. Lekarz, który posiada już Warunkowe PWZ, może w dowolnym czasie rozpocząć procedurę nostryfikacji swojego dyplomu.

Więcej informacji:

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany poza UE - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Uznawane kwalifikacji pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych z Ukrainy w Polsce

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej można uzyskać w Polsce kiedy spełnia się następujące warunki:

 1. Dyplom pielęgniarki lub położnej – dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie lub konsularnie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych – oświadczenie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej – potwierdzone badanie lekarskie w Polsce lub w Ukrainie.
 4. Nienaganna postawa etyczna – oświadczenie.

Wniosek wraz z dokumentami wysyła się listem poleconym do Ministerstwa Zdrowia. Usługa jest bezpłatna. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy udać się do okręgowej izby pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce planowanego zatrudnienia. Tam w ciągu 7 dni otrzymuje się dokument prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej, który jest ważny przez 5 lat. Zawód można wykonywać (należy zgłosić miejsce pracy do Ministerstwa Zdrowia) w dowolnej palcówce medycznej w Polsce pod nadzorem wybranej pielęgniarki lub położonej.

Więcej informacji:

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych z Ukrainy w Polsce

Aby zostać ratownikiem medycznym w polskiej palcówce medycznej należy:

 1. Posiadać dyplom potwierdzający tytuł zawodowego ratownika medycznego lub dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych;
 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych – oświadczenie;
 3. Posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego – zaświadczenie lekarskie uzyskane w Polsce lub w Ukrainie;

Wniosek wysyła się listem poleconym do Ministerstwa Zdrowia. Usługa jest bezpłatna. Do wniosku dołącza się tłumaczenia dokumentów (tłumacz przysięgły), jak i oryginały (możliwe są odpisy potwierdzone notarialnie lub konsularnie). Po uzyskaniu zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego (do 5 lat) można ubiegać się o pracę w każdej placówce medycznej w Polsce. Zadania wykonuje się pod nadzorem ratownika medycznego albo lekarza, wyznaczonego przez kierownika podmiotu leczniczego.

Więcej informacji:

Uzyskaj zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (informacja dotyczy ratowników medycznych, którzy uzyskali dyplom poza UE) - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Uznawanie kwalifikacji nauczycieli z Ukrainy w Polsce

Nauczyciele chcący podjąć pracę w polskich placówkach oświatowych mogą ubiegać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji w zależności od daty otrzymania dyplomów.

 1. Dyplomy uzyskane do 20 czerwca 2006 r. – uznawane ze równoważne z polskimi dyplomami

  Dyplomy uzyskane na Ukrainie w okresie do 20 czerwca 2006 r. są uznawane za równoważne z polskimi, ale trzeba dokonać uznania zagranicznego dyplomu. W tym celu należy wystąpić do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z prośbą o wydanie imiennego zaświadczenia lub opinii ogólnej o dyplomie.

  Wnioski trzeba wypełnić w języku polskim lub angielskim, ale są dostępne są w języku ukraińskim Wydawanie informacji o zagranicznych dyplomach - NAWA

  Wnioski wraz z poświadczonymi (przez polskiego notariusza albo przez konsula RP w państwie wydania dokumentu)  kopiami dokumentów przesyła się listem poleconym.

  Czas oczekiwania – 60 dni

  Usługa jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia dokumentów jest po stronie wnioskodawcy.

  Jest możliwość samodzielnego wygenerowania informacji o dyplomie z wybranych placówek edukacyjnych w Ukrainie oraz uprawnień jakie dane wykształcenie daje oraz przepisach regulujących jego uznanie w Polsce.

  Kwalifikator - NAWA
   

 2. Dyplomy wydane po 20 czerwca 2006 r. – konieczna nostryfikacja
   
 3. Nostryfikacji, czyli  potwierdzenia równoważności dyplomów z Ukrainy z polskim odpowiednikiem dokonują uprawnione uczelnie. Tutaj lista uczelni: polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e1s1;

  Uczelnia ma 90 dni na uznanie dyplomu. Do terminu nie wlicza się przedłożenia tłumaczeń dokumentów, ewentualnych egzaminów lub praktyk.

  Opłata: 3205 zł, ale uczelnia może zwolnić z opłat.

  Obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani w szkole także na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe. W tym przypadku nie jest wymagane spełnianie przez zatrudnianą osobę wymagań kwalifikacyjnych, a jedynie posiadanie odpowiedniego przygotowania, które ocenia dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może uznać przygotowanie za właściwe nawet w przypadku braku nostryfikacji dyplomu.

 

Potrzebujesz wsparcia lub doradztwa w sprawie nostryfikacji dyplomów lub uznania kwalifikacji, skontaktuj się z IOM.