Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)  jest organizacją międzyrządową, agendą ONZ ds. migracji. IOM powstało w 1951 r. W skład Organizacji wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym od 1992 roku Polska.  Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM promuje współpracę międzynarodową w zakresie migracji, pomaga w budowaniu kompetencji w zarządzaniu migracjami i znalezieniu rozwiązań dla wyzwań migracyjnych oraz udziela bezpośredniej pomocy migrantom i migrantkom. Propaguje  i wspiera rozwój społeczny i gospodarczy poprzez migracje, dba o poszanowanie praw i potrzeb migrantów i migrantek . IOM prowadzi działania mające na celu upowszechnianie prawa międzynarodowego w zakresie migracji i poszanowania praw człowieka wobec migrantów i migrantek , prowadzenie dialogu międzynarodowego i debaty politycznej, kreowanie polityki migracyjnej oraz działania dotyczące równości płci, migracji i zdrowia.    

IOM działa w Polsce od 2002 roku na mocy porozumienia z rządem polskim i prowadzi różnego rodzaju programy migracyjne, w tym między innymi działania wspierające integrację migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim. Biuro od lat pracuje z instytucjami państwowymi, samorządami i pracodawcami, prowadzi działania informacyjne, szkolenia oraz udziela bezpośredniego wsparcia osobom z doświadczeniem migracyjnym, w tym obywatelom polskim.  Ponadto IOM w Polsce wdraża projekty skierowane do sektora prywatnego mające na celu promowanie etycznej rekrutacji, poszanowania praw migrantów i migrantek a także eliminowania pracy przymusowej z łańcuchów wartości oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. 

IOM w Polsce tworzy zespół ekspertek i ekspertów, doświadczonych m.in. w prowadzeniu działań szkoleniowych i doradczych, świadczeniu bezpośredniej pomocy migrantom i migrantkom, czy działaniach rzeczniczych.   

Darczyńcy i partnerzy

Działania IOM, zarówno w Polsce jak i na świecie, realizowane są dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców, takich jak rządy państw członkowskich czy organizacje o statusie obserwatora IOM. Prowadzone przez biuro krajowe IOM w Warszawie projekty finansowane lub współfinansowane były m.in. przez Unię Europejską, rząd polski, Polsko-Szwajcarski Program Współpracy oraz Norweski Mechanizm Finansowy. 

W realizacji projektów IOM współpracuje też z szeregiem instytucji i organizacji, takich jak organy administracji państwowej na szczeblu rządowym i samorządowym, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, społeczności migranckie oraz społeczności lokalne.

Nasze działania

Polska przystąpiła do IOM jako państwo członkowskie w 1992 roku, a Biuro Krajowe IOM Polska rozpoczęło działalność w 2002 roku. IOM Polska składa się z zespołu ekspertów, doświadczonych w zarządzaniu migracją, Działania IOM Polska to:  

  • Zapewnienie wsparcia władzom krajowym w zarządzaniu migracjami; 
  • Ułatwienie i wzmocnienie procesu dwukierunkowej integracji migrantów w Polsce, wzmocnienie dialogu wielokulturowego i budowanie lepszego zrozumienia społeczeństwa przyjmującego wobec migrantów i migrantek, oraz samych procesów migracyjnych; 
  • Promowanie etycznych praktyk rekrutacyjnych w sektorze prywatnym; 
  • Rozwój narzędzi w zakresie cyfryzacji i globalnej mobilności;
  • Świadczenie pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji; 
  • Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi;; 
  • Współpraca z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).  
Partnerzy

EU logo     Norway grants     Poznan logo     Swiss logo