Переглянути укр

Potwierdzenie niepełnosprawności w Polsce

 • Polska z Ukrainą nie posiada porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (grupy niepełnosprawności).
 • Aktualnie zespoły orzecznicze  o niepełnosprawności,  nie mając szczególnych rozwiązań prawnych, wydają orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności  w stosunku do obywateli Ukrainy w oparciu o tożsame przepisy co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.

Jak potwierdzić niepełnosprawność? Procedura krok po kroku :

 1. uzyskaj numer PESEL (niezbędny do uzyskania dostępu do bezpłatnej pomocy medycznej).
   
 2. Odbądź wizytę u lekarza rodzinnego (weź ze sobą swoją dokumentację medyczną)  w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia.

  Dokumenty dotyczące stanu zdrowia sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. tlumaczedlaukrainy.pl/ - lista tłumaczy którzy mogą pomóc w tłumaczeniu dokumentacji medycznej.
   

 3. Złóż wniosek w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku. Dokumentacja medyczna może obejmować np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych; dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, o ile takimi dysponujemy np. konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczno-pedagogiczne.

W przypadku braku dokumentacji medycznej (z Ukrainy) konieczne jest przejście przez proces w celu ustalenia przyczyny i istnienia niepełnosprawności oraz jej stopnia. Więcej informacji o procesie znajdziesz tutaj : Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. wprowadziła możliwość tworzenia programów dedykowanych osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dzięki temu pracodawca może uzyskać fundusze na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Chciałbym pracować. Co powinienem wiedzieć?

 • Wymiar czasu pracy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 7 godzin dziennie – 35 h tygodniowo.
 • Osobie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu minimum 12 miesięcy. 
 • Pamiętaj, że Twój pracodawca może skorzystać z dopłat PFRON jeśli posiadasz aktualne, polskie orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Pamiętaj, że Twój pracodawca przygotowuje dokumenty związane z Twoim zatrudnieniem i jest zobowiązany odprowadzać należne składki wynikające z formy zatrudnienia (podatki, składki zdrowotne, społeczne).
 • Najlepszą dla Ciebie formą zatrudnienia przez pracodawcę jest umowa o pracę.
 • Pamiętaj, że Twój pracodawca powinien skierować Cię na badania lekarskie (medycyna pracy) oraz szkolenie wstępne BHP

Działalność Gospodarcza dla Osób z niepełnosprawnością.