IOM w Polsce | Poland

IOM w Polsce

Tuesday, June 1, 2021 - 12:58

 

IOM Polska

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)  jest organizacją międzyrządową, agendą ONZ ds. migracji. IOM powstało w 1951 r. W skład Organizacji wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym od 1992 roku Polska.  Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje 
w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM promuje współpracę międzynarodową w zakresie migracji, pomaga w budowaniu kompetencji w zarządzaniu migracjami i znalezieniu rozwiązań dla wyzwań migracyjnych oraz udziela bezpośredniej pomocy migrantom i migrantkom. Propaguje  i wspiera rozwój społeczny i gospodarczy poprzez migracje, dba o poszanowanie praw i potrzeb migrantów i migrantek . IOM prowadzi działania mające na celu upowszechnianie prawa międzynarodowego w zakresie migracji i poszanowania praw człowieka wobec migrantów i migrantek , prowadzenie dialogu międzynarodowego i debaty politycznej, kreowanie polityki migracyjnej oraz działania dotyczące równości płci, migracji i zdrowia.    

IOM działa w Polsce od 2002 roku na mocy porozumienia z rządem polskim i prowadzi różnego rodzaju programy migracyjne, w tym między innymi działania wspierające integrację migrantów 
i migrantek ze społeczeństwem polskim. Biuro od lat pracuje z instytucjami państwowymi, samorządami i pracodawcami, prowadzi działania informacyjne, szkolenia oraz udziela bezpośredniego wsparcia osobom z doświadczeniem migracyjnym, w tym obywatelom polskim.  Ponadto IOM w Polsce wdraża projekty skierowane do sektora prywatnego mające na celu promowanie etycznej rekrutacji, poszanowania praw migrantów i migrantek a także eliminowania pracy przymusowej z łańcuchów wartości oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. 
IOM w Polsce tworzy zespół ekspertek i ekspertów, doświadczonych m.in. w prowadzeniu działań szkoleniowych i doradczych, świadczeniu bezpośredniej pomocy migrantom i migrantkom, czy działaniach rzeczniczych.   

 

Darczyńcy i partnerzy

Działania IOM, zarówno w Polsce jak i na świecie, realizowane są dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców, takich jak rządy państw członkowskich czy organizacje o statusie obserwatora IOM. Prowadzone przez biuro krajowe IOM w Warszawie projekty finansowane lub współfinansowane były m.in. przez Unię Europejską, rząd polski, Polsko-Szwajcarski Program Współpracy oraz Norweski Mechanizm Finansowy. 

W realizacji projektów IOM współpracuje też z szeregiem instytucji i organizacji, takich jak organy administracji państwowej na szczeblu rządowym i samorządowym, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, społeczności migranckie oraz społeczności lokalne.