Projekt Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi. Faza II realizowany jest przez Międzynarodową Organizacją ds. Migracji i współfinansowany przez Komendę Główną Straży Granicznej. Celem projektu jest poprawa zdolności funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i wykrywania przestępczość zorganizowanej, w szczególności przestępstwa handlu ludźmi. Służyć temu będą:

  • specjalistyczne szkolenia i warsztaty, które obejmą ok. 400 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Będą dotyczyły handlu ludźmi z uwzględnieniem metod zwalczania i zapobiegania, identyfikacji ofiar, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie do pracy przymusowej (zwalczanie przestępstw wobec pracowników i przestępstw związanych z zatrudnieniem);
  • przeszkolenie około 3000 funkcjonariuszy Straży Granicznej przy pomocy zwiększającego zasięg projektu oraz trwałość jego rezultatów narzędzia e-learningowego dotyczącego zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi z wykorzystaniem do pracy przymusowej;
  • wzmocnienie międzynarodowej współpracy organów ścigania poprzez organizację dwóch wizyt studyjnych dla przedstawicieli Straży Granicznej do Norwegii i Wielkiej Brytanii, podczas których przewidzenie są spotkania z przedstawicielami lokalnych służb odpowiedzialnych za zwalczanie handlu ludźmi;
  • wsparcie systemu ochrony i pomocy dla ofiar przestępstw, poprzez organizację bezpiecznego powrotu ofiar handlu ludźmi do kraju pochodzenia i reintegracji.

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).

Projekt opiera się na pozytywnych efektach I fazy zrealizowanej w latach 2014-2017 przez IOM i Straż Graniczną, finansowanej z NMF. Projekt jest realizowany od 20 grudnia 2020 do 30 kwietnia 2024 i obejmuje swoim zakresem terytorium całej Polski.

 

Kalendarium

03-28.04.2023r. - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) przeprowadziła 4 szkolenia z przeciwdziałania handlowi ludźmi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej na lotnisku Chopina w Warszawie.

08-10.05.2023r. - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zorganizowała wizytę studyjną w Norwegii, skupiając się na kwestiach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi oraz wsparcia ofiar. Delegacja, w której skład weszli przedstawiciele Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, spotkała się z kluczowymi instytucjami norweskimi: Norweską Inspekcją Pracy, Norweską Dyrekcją Imigracji, organizacją Oslo Human Trafficking Support oraz przedstawicielami IOM Oslo.

Podczas tych spotkań uczestnicy dyskutowali i dzielili się doświadczeniami na temat ochrony i wsparcia ofiar, działań organów ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przeciwdziałania wykorzystaniu do pracy przymusowej. 

W trakcie wizyty podkreślano również znaczenie bezpośredniej pomocy dla ofiar handlu ludźmi w Norwegii, omawiając różnorodne formy, metody oraz zakres takiego wsparcia. Dyskusja objęła także skale zjawiska handlu ludźmi w kraju oraz główne wyzwania związane z tym problemem.
Agenda

27-28.06.2023r. - odbyły się dwudniowe warsztaty uzgodnieniowe przedstawicieli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy zorganizowane w ramach projektu "Współpraca i kompetencja kluczowymi czynnikami w skutecznej walce z handlem ludźmi."

24.08.2023r. oraz 05.09.2023r. - pracownicy UNHCR Polska z biura w Warszawie wzięli udział w szkoleniu Identyfikacja i wsparcie ofiar handlu ludźmi prowadzonego przez IOM, jako część serii warsztatów zwiększających kompetencje, które mają miejsce w całej Polsce.

21.09.2023r. - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) wzięła udział w konferencji i warsztatach szkoleniowych dla koordynatorów i członków zespołów do zwalczania przestępstwa handlu ludźmi w komendach wojewódzkich Policji organizowanych przez Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP oraz Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA. Personel projektu przedstawił wykład na temat działań i współpracy z organami ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz wsparcia ofiar. Przedstawiono działania realizowane w ramach przedmiotowego projektu "Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi. Faza II".

28-29.09.2023r. - Wspólna inicjatywa przeciwko handlowi ludźmi! Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zorganizowała inspirujący warsztat w Suścu, który zgromadził funkcjonariuszy Straży Granicznej z Polski i Ukrainy. Celem wydarzenia było wzmocnienie współpracy międzynarodowej w walce z handlem ludźmi. Podczas wydarzenia zaprezentowano również projekt "Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi. Faza II"

27.10.2023r. - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji miała przyjemność wygłosić wykład "Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi. Zagrożenia handlem ludźmi w sytuacji kryzysu humanitarnegona spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Olsztynie. Zaprezentowano przedmiotowy projekt, jego grupe docelowa, realizowane działania i finansowanie.

28-29.11.2023r. - odbyły się dwudniowe warsztaty dla funkcjonariuszy Straży Granicznej "Handel ludźmi - współczesnie zagrożenia i wyzwania".

Agenda

7-8.12.2023r. - Trzech przedstawicieli Komendy Głównej Straży Granicznej wzięło udział w  Forum Europejskim Przeciwko Handlowi Ludźmi dotyczącego pracy przymusowej i wyzysku pracy.

Agenda

14-15.12.2023 - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) we współpracy z Komendą Wojewódzka Policji w Krakowie zorganizowała dwudniowe seminarium szkoleniowe dla zespołów ds. Ochrony Praw Człowieka komend wojewódzkich Policji, CBŚP oraz Komendy Głównej Policji. 

 

norway