IOM prowadzi szereg działa, których celem jest wspieranie integracji migrantów i społeczności przyjmujących, poprzez między innymi doradztwo w zakresie praw i obowiązków, szkolenia orientacyjne, coaching i doradztwo zawodowe, szkolenia dla władz lokalnych, a także wspieranie lokalnych instytucji w tworzeniu polityk integracyjnych.  

Działania IOM to: 

  • Bezpłatne poradnictwo dla cudzoziemców i pracodawców świadczone poprzez infolinię migrant.info  
  • Prowadzenie wielojęzycznej strony internetowej migrant.info.pl zawierającej praktyczne informacje  na temat życia w Polsce oraz przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy; 
  • Poradnictwo i szkolenia dla kandydatów na repatriantów i ich rodzin przed przyjazdem do Polski
  • Szkolenia z zakresu orientacji kulturowej; 
  • Doradztwo zawodowe;
  • Warsztaty z zakresu antydyskryminacji, kompetencji kulturowych, procesu integracji i projektowania efektywnych działań integracyjnych; 
  • Wspieranie władz lokalnych w tworzeniu  kompleksowych miejskich polityk i strategii integracyjnych  
  • Wspieranie rozwoju kompetencji organizacji pozarządowych,  w tym organizacji migranckich.