PROTECT | Poland

PROTECT

PROTECT

 
 

PROTECT - Preventing sexual and gender-based violence against migrants and strengthening support to victims

Przemoc seksualna i przemoc na tle płciowym (SGBV) należy do najpowszechniejszych form naruszenia praw człowieka zarówno na poziomie globalnym, jak i europejskim. SGBV przybiera zarówno postać fizyczną jak i psychiczną, obejmując przemoc domową, molestowanie i przemoc seksualną, szkodliwe praktyki, wykorzystywanie i handel ludźmi. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy oraz osoby LGBTQI mogą stać się ofiarami takiej przemocy.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom
z doświadczeniem przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, w celu poprawy koordynacji działań oraz ułatwienie dostępu do pomocy uchodźcom, migrantom, osobom ubiegającym się o azyl oraz potencjalnym ofiarom SGBV. Projekt ma również na celu zwiększenie świadomości na temat zjawiska SGBV wśród społeczności migrantów.
Projekt realizowany jest przez 12 biur krajowych IOM (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Malta, Holandia, Polska, Słowenia i Hiszpania) oraz ośmiu partnerów organizacji pozarządowych, Legebitra (Słowenia), Le monde selon les femmes abl (Belgia), Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz (Hiszpania), Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers i Pharos (Holandia) w okresie od października 2018 r. do marca 2020 r.
Szczegółowe cele i działania, które zostaną zrealizowane w trakcie 18 miesięcy trwania projektu obejmują:
 1. Wzmocnienie i dostosowanie istniejących krajowych form wsparcia dla osób z doświadczeniem SGBV, w celu lepszej koordynacji działań i włączenia uchodźców, migrantów i osób ubiegających się
o azyl.
2. Zwiększenie kompetencji profesjonalistów pracujących z uchodźcami, migrantami i osobami ubiegającymi się o azyl w celu skuteczniejszej identyfikacji i zaspokajania potrzeb potencjalnych ofiar SGBV.
3. Informowanie społeczności uchodźców, migrantów oraz osób ubiegających się o azyl o zjawisku SGBV poprzez regionalną kampanię informacyjną.
 Do końca projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
- w 8 krajach biorących udział w projekcie zostaną opracowane lub poddane ocenie, standardowe procedury działania (SOP) lub wytyczne dla instytucji i organizacji
- w 12 krajach zorganizowane zostanie ponad 120 szkoleń
- rozpowszechnionych zostanie ponad 13 tysięcy materiałów informacyjnych
- odbędzie się ponad 200 sesji informacyjnych na temat zapobiegania SGBV
 W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: pbarabasz@iom.int
 
 

 

Information on sexual and gender-based violence

Informacja dotycząca przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć

Информация о СЕКСУАЛЬНОМ И ГЕНДЕРНОМ НАСИЛИИ

Інформація про СЕКСУАЛЬНЕ Й ГЕНДЕРНЕ НАСИЛЬСТВО

PROTECT - Preventing sexual and gender-based violence against migrants and strengthening support to victims

Sexual and gender-based violence (SGBV) is a prevalent human rights violation both globally and on the European level. SGBV has both physical and psychological forms, it includes domestic violence, sexual harassment and violence, harmful practices, exploitation and trafficking in human beings. Women and men, girls and boys and LGBTQI people can all become victims of such violence.

 

The overall objective of the project is to strengthen the capacities of existing national support services for sexual and gender based violence to coordinate better and make these systems available for refugee, migrant and asylum seeker victims and potential victims of SGBV. The project also aims to raise awareness among and empower these communities.

 

The project is implemented by 12 IOM country offices (Belgium, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenia and Spain) and eight NGO partners, Legebitra (Slovenia), Le monde selon les femmes abl (Belgium), Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz (Spain), Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers, and Pharos (Netherlands) between October 2018 and March 2020.

 

The project has the following specific objectives and activities which will be implemented during its 18-month project cycle. Most of the activities will be tailored to specific national context.

 

1.            Strengthen and adapt existing national support services for sexual and gender-based violence (SGBV) to coordinate better and include refugees, migrants and asylum-seekers.

2.            Build capacity for professionals who work with and for refugees, migrants and asylum-seekers with the aim of identifying and addressing the needs of victims and potential victims of SGBV more effectively.

3.            Empower and inform refugee and migrant communities and asylum-seekers of SGBV and its prevention through a regional awareness-raising campaign.

 

By the end of the project the following outputs will be produced:

-              SOPs/Guidelines developed / reviewed / contributed to in 8 countries

-              120+ trainings organized over 12 countries

-              13 000+ information materials distributed

-              200+ information session organized on SGBV prevention

 

 

For further information, please contact:  Mr Paweł BARABASZ, pbarabasz@iom.int, (+48) 22 628 24 13

- Below please find reports and information materials developed within the project PROTECT
- Mapping Report on Legal Frameworks and Assistance Available to Migrant Victims of Sexual and Gender-Based Violence (SGBV)
- Guidelines on Preventing and Responding to Sexual and Gender Based Violence pl
- Muli-language version leaflets https://hungary.iom.int/sgbv?fbclid=IwAR2w46aBhIrHZnVnd20ZGN4BI9fYga26Ccj3ZVCH_bzKNX5dKpvvh9oaEPQ

 

    The project is funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020).