Najnowsze
Local

IOM Polska z tytułem "Diversity and inclusion leader of 2021"!

CoM Livia Styp-Rekowska (golden dress) at Association of Business Service Leaders Gala, December 2021.

Diversity and inclusion leader of 2021 - takie wyróżnienie IOM otrzymał od Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Podczas uroczystej Gali na ręce szefowej Misji IOM w Polsce Livii Styp-Rekowskiej wręczono nagrodę w wyrazie uznania zasług w promowaniu wartości kluczowych dla sektora biznesowego: równości, różnorodności i postawy włączającej.

W 2021 IOM Polska prowadził szeroki wachlarz działań wspierających migrację zawodową i integrację migrantów ze społeczeństwem, szczególnie na terenie województw wielkopolskiego (#Aktywator), dolnośląskiego i mazowieckiego. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń dotyczących rynku pracy, pomocy społecznej i orientacji międzykulturowej zarówno dla urzędników, jak i samych cudzoziemców. Stale monitorujemy zmiany prawne dotyczące kwestii migracji, prowadzimy stronę internetową migrant.info.pl, infolinię dla cudzoziemców dostępną 5 dni w tygodniu, wspieramy kampanie informacyjne.

IOM otrzymał wyróżnienie jako organizacja promująca różnorodność i inkluzywność razem z trzema innymi organizacjami: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacją A/typowi oraz Fundacją Share the Care.

 ABSL uhonorował także liderów miast, organy administracji państwowej, przedstawicieli mediów i samego biznesu. - W 10 kategoriach wyróżniamy podmioty, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do rozwoju sektora usług biznesowych, miały wpływ na kształtowanie wartości i światopoglądu, korzystnie wpłynęły na poziom edukacji oraz przekazywanych informacji - mówili gospodarze wieczoru do zebranych na Gali ponad 200 gości.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest wiodącą organizacją reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zrzesza ponad 200 największych firm, wyznacza standardy i kierunki rozwoju branży, w której zatrudnionych jest już ponad 350 000 osób.


 - IOM Poland was given an award of ‘Diversity and Inclusion Leader of 2021’ by the Association of Business Service Leaders (ABSL). During the official Gala in December 2021, the award was handed to the Chief of Mission Livia Styp-Rekowska as a tribute to IOM's activities promoting key values for business sector: equality, diversity and inclusion.

In 2021, IOM Poland carried out wide range of activities supporting labour migration and integration in local communities, especially in wielkopolskie, dolnośląskie and mazowieckie voivodeships. The trainings on the topics of labour market, social services and intercultural orientation were held both for officials and foreigners. 

We constantly monitor the legal issues connected to migrants' situation, keep and update the migrant.info website, run information campaigns and infoline for foreigners.

IOM received the award as an organisation promoting diversity and inclusion together with three other organisations: Responsible Business Forum, A/typowi Foundation and Share the Care Foundation.

ABSL honored also city leaders, public administration, media and business leaders supporting sector.  “In ten categories we distinguish entities that have significantly contributed to the development of the business services sector, had an impact on shaping values and worldviews, positively influenced the level of education and provided information,” - the hosts of the evening said to more than 200 guests of the ceremony.

The Association of Business Service Leaders (ABSL) is a leading organization representing business services in Poland. ABSL represents 200 of the largest companies and set the standards and directions for growth in the industry, which now employs around 350,000 people.