Najnowsze
Local

KONKURS NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH

KONKURS NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH
w ramach projektu #AKTYWATOR WLKP – wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim

Jeżeli masz pomysł na działania, które przyczynią się do lepszego poznania się mieszkańców Twojego miasta lub miejscowości, zgłoś swój pomysł do Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji.

Lokalne podmioty z województwa wielkopolskiego, takie jak szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, ośrodki kultury, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa, kluby osiedlowe, ale też osoby fizyczne, mogą uzyskać wsparcie finansowe na lokalne działania integrujące migrantki i migrantów z lokalną społecznością w ramach projektu #AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim.

Przykładowe działania, które mogą uzyskać wsparcie finansowe to:

 • zajęcia/wydarzenia/warsztaty budujące postawy otwartości i tolerancji;
 • zajęcia w szkołach czy przedszkolach pomagające w rozwijaniu przyjaźni z dziećmi
  z doświadczeniem migracji, wspierające adaptację tych dzieci i integrację w środowisku szkolnym;
 • spotkania/warsztaty zwiększające wrażliwość kulturową i budujące pozytywny wizerunek migrantek i migrantów wśród społeczeństwa przyjmującego;
 • międzykulturowe mecze sportowe;
 • pokazy filmów z krajów migrantów;
 • czytanie bajek z krajów migrantek i migrantów (np. w przedszkolach, bibliotekach);
 • inicjatywy mające na celu przekazanie migrantkom i migrantom wiedzy o życiu w Polsce, czy lokalnej społeczności (np. warsztaty, wspólne wyjścia do ośrodków kultury);
 • warsztaty konkretnych umiejętności dla lokalnej społeczności (np. szycia, kaligrafii);
 • koncerty;
 • wydarzenie promujące różnorodność i inkluzywne środowisko pracy ułatwiające integrację migrantów.

Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy jednorazowe jak i cykliczne, działania nowe, a także te które są już realizowane.

DO KOGO POWINNY BYĆ SKIEROWANE DZIAŁANIA?
Do migrantek i migrantów oraz społeczności lokalnych w województwie wielkopolskim. Celem działań powinna być wzajemne integracja - poznanie się, zrozumienie, zbliżenie, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ?
Działania mogą realizować placówki edukacyjne, biblioteki, organizacje pozarządowe, kluby, firmy, organizacje biznesu, lokalne instytucje, wolontariusze, grupy nieformalne.

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE NA DZIAŁANIA?
Zgłoś swój pomysł do Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji wypełniając formularz konkursowy oraz tabelę z budżetem.

Działania mogą być realizowane w okresie: do 30 sierpnia 2022

Wybrane inicjatywy uzyskają wsparcie finansowe do kwoty 5 000 PLN netto.

Wsparcie w kwocie max. 5000 PLN netto może obejmować m.in. zakup materiałów, produktów spożywczych, biletów, wynajmu powierzchni, wynagrodzenia animatorów, osób prowadzących warsztaty i spotkania.

Nie pokrywamy następujących wydatków: kosztów administracyjnych związanych z realizacją działania (np. koszty osobowe, z wyjątkiem animatorów czy osób prowadzących spotkania, koszty telefonów) oraz kosztów zakupu alkoholu).

Na wypełnione formularze czekamy do 30 marca 2022. Formularze należy przesłać na adres mailowy: epiechowska@iom.int wpisując w temacie: Konkurs na działania integracyjne_nazwa instytucji/organizacji/grupy, itp.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie podjęta przez Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Fundacji Centrum Badań Migracyjnych oraz Urzędu Miasta Poznania. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca marca 2022 roku. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania zostanie przesłana do wnioskodawców mailowo.

KRYTERIA OCENY

 1. Cel inicjatywy: czy inicjatywa służy założonemu celowi, czy w istotny sposób wpłynie na integrację migrantów z lokalną społecznością; czy korzyści dla lokalnej społeczności
  i migrantów są przedstawione w sposób klarowny.
 2. Realizacja inicjatywy: czy harmonogram jest realny, czy osoby/podmiot odpowiedzialny za realizację posiadają kompetencje/doświadczenie, czy zapewniona jest efektywna promocja wydarzenia.
 3. Budżet: czy wszystkie przewidziane koszty są kwalifikowalne, zapewniona jest efektywność kosztowa, m.in. budżet jest adekwatny do zaplanowanych działań.
 4. Czy wniosek został złożony w terminie, jest kompletny i czytelny. Formularz konkursowy należy wysłać na adres epiechowska@iom.int do dnia 13.03.2022.

Decyzję o przyznaniu dofinasowania podejmuje Komitet Sterujący; od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

Projekt #AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim współfinansowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Azylu, Migracji i Integracji, a także ze środków Miasta Poznań.

 

[1] Osoby odpowiedzialne za realizację działań muszą być pełnoletnie.