Najnowsze
Local

Kulturowa Orientacja

Wiecie jak wiele trzeba wiedzieć, żeby swobodnie żyć w Polsce? Kandydaci na Repatriantów już wiedzą! Czym jest ZUS, PIT, NFZ,  że rozliczamy się z dochodu, jak szukać pracy, ale też ja zwracać się do nieznajomych- nasz zespół przeprowadził pierwsze z cyklu szkolenie dla Polaków z Kazachstanu.

Uwielbiamy prowadzić nasze treningi „Orientacji Kulturowej”, bo potrafią otworzyć szeroko oczy! – nie, nie tylko uczestnikom, ale także nam! Na to, co w polskiej kulturze dla nas niewidoczne. - U nas nie ma takiej biurokracji. Pierwszy raz w życiu opowiadam komuś – pisemnie! – o moich dochodach! Dobrze, że to na niby, bo na pewno gdzieś się pomyliłam – cieszyła się pani Nastia przy ćwiczeniu z wypełniania deklaracji podatkowej.

Podczas 3-godzinnego warsztatu wykład przeplatał się z ćwiczeniami i rozmowami. Uczestnicy mieli okazję zrozumieć system opieki zdrowotnej, system podatkowy, system edukacji. Dowiedzieli się o pełni swoich praw, o prawie do głosowania, do darmowej opieki zdrowotnej, edukacji, a także do stowarzyszania się i protestowania.

24 osoby z Kazachstanu przeszkolone w połowie lutego przez zespół projektu „Wsparcie Integracji Repatriantów” to osoby, które z mocy prawa wraz z przekroczeniem granicy nabywają polskie obywatelstwo. Do Polski przyjadą w najbliższych miesiącach, a nasz zespół ich w tym wspomaga. Z doświadczenia osób, które do Polski już przybyły wiemy, że odnalezienie się w nowej-starej ojczyźnie  jest wymagające i wsparcie na miejscu jest ogromną pomocą. Cieszymy się, że możemy asystować. 

Szkolenia z „Orientacji Kulturowej” to tylko jedno z działań wspierających integrację Repatriantów prowadzonych przez IOM Polska. Oferujemy także konsultacje z doradcą zawodowym, wspieramy w nawiązaniu kontaktów między przyszłymi repatriantami i członkami ich rodzin a gminami, które planują ich przyjęcie, w końcu prowadzimy doradztwo dla kandywatów na repatriantów w zakresie procedury repatriacyjnej i dostępnej pomocy. 

„Wsparcie Integracji Repatriantów - kontynuacja i uzupełnienie” to projekt współfinansowany z europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a zarazem ciąg dalszy naszych wcześniejszych działań w latach 2013- 2015. Naszym celem jest ułatwienie integracji kandydatów na repatriantów i ich rodzin przed ich repatriacją do Polski, a także zwiększenie gotowości polskiego lokalnego społeczeństwa na przyjęcie repatriantów. Do końca 2022 roku zamierzamy pomóc 1000 osób.

a

How many things one shall know to live in Poland! The candidates for repatriants already know!
They learn with us: what is ZUS, PIT and NFZ, how to pay taxes, how to search for job, how to speak to strangers on the street – our team provided the first training of ‘Cultural Orientation’ for Polish people in Kazachstan.

We love conducting “Cultural” trainings, because they leave us with our eyes wide open – not only the participants, but also the trainers. For all the things which remain unseen in our culture. - We do not know such a beauracracy. It is my first time in life to speak publicaly – even write about it! – about my source of income. I am glad it is just for exercise, I am sure I made many mistakes – said miszz Nastia in the conclusion of the exercise on filling in the tax declaration.

During 3-hour long workshop the lecture was mixed with discussions and exercises. The participants had an opportunity to understand the healthcare, tax and education systems. They learned about their citizen rights: to vote, to free healthcare, to free education, to found associations and to protest. 

24 trainee men and women from Kazachstan in course of “Supporting Integration of Repatriants” are the people who will attain the Polish citizenship once they cross the border to Poland. This will happen in next few months and our team supports them.  The experience of former repatriants to Poland says that the support in finding their ways in a new-old country was essential to them. We are glad to assist new-comers. 

The „Cultural Orientation” is only one of many IOM Poland activities supporting integration of Repatriants. We offer also the consultations on professional development, we support in establishing contact with counties and towns that receive the Repatriants, last but not least we help them with formal procedures.

“Supporting Integration of Repatriants – continuation and complementation” is a project financed by European Fund of Asylum, Migration and Integration, and on the same time the continuation of our previous work in this field in 2013-2015. Our goal is to easy integration of candidates for repatriation and their families in the period just before coming to Poland, and also increasing the readiness of Polish local society to receive the repatriants. Till the end of 2022 we intend to help ca. 1000 people.