Najnowsze
Local

Oświadczenie IOM i UNHCR w sprawie śmierci czterech osób w pobliżu granicy polsko-białoruskiej

Genewa - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) i UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, są głęboko poruszone śmiercią czterech osób w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Organizacje składają kondolencje rodzinom zmarłych i wzywają do natychmiastowego zbadania okoliczności tych tragedii. Pochodzenie ofiar nie zostało jeszcze potwierdzone, ale wiadomo, że dwie spośród nich to obywatele Iraku, którzy zmarli na skutek hipotermii.  

W ostatnich miesiącach grupy migrantów starają się przejść z terytorium Białorusi do sąsiadujących państw UE – Litwy, Łotwy i Polski, aby tam ubiegać się o ochronę międzynarodową.

Obydwie agencje z rosnącym niepokojem obserwują doniesienia o praktyce zawracania migrantów do granicy (tzw. push-back) Białorusi. W wyniku tych praktyk grupy migrantów od wielu tygodni tkwią w pasie granicznym, nie mogąc uzyskać dostępu do pomocy, procedury uchodźczej ani podstawowych usług. Położenie wielu spośród nich jest tragiczne – osoby te są wystawione na działanie surowych warunków atmosferycznych, cierpią na hipotermię. Część została odnaleziona na bagnach.  

Rozumiejąc powagę wyzwań powodowanych przez nieuregulowane migracje, Agencje wzywają do postępowania zgodnego z międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi oraz do podjęcia współpracy przez zaangażowane Państwa, w celu znalezienia rozwiązania respektującego prawa człowieka.  

IOM i UNHCR apelują o natychmiastowe umożliwienie dostępu do osób pozostających w pasie granicznym, w celu zapewnienia im ratującej życie pomocy medycznej, żywności, wody i schronienia, niezbędnego w obliczu zbliżającej się zimy.

Prawo państw do suwerennego zarządzania swoimi granicami nie jest sprzeczne z poszanowaniem praw człowieka, w tym z prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Praktyka zawracania migrantów do granicy (tzw. push-back) stanowi zagrożenie dla ich życia i jest bezprawna w świetle prawa międzynarodowego. 

UNHCR i IOM współpracują z odpowiednimi władzami, w celu znalezienia rozwiązań dla osób, które pozostają w pasie przygranicznym - dostępu do procedury uchodźczej, procedury łączenia rodzin czy dobrowolnego powrotu dla osób, które nie wymagają objęcia ochroną międzynarodową. 

IOM i UNHCR przypominają, że zarówno osoby poszukujące ochrony międzynarodowej jak i migranci nigdy nie powinni być wykorzystywani przez Państwa dla osiągania celów politycznych. Odpowiedzialność za ochronę osób znajdujących się w trudnej sytuacji powinna być dzielona między Państwa w duchu solidarności. Spory polityczne toczone wokół zakresu tej odpowiedzialności nigdy nie mogą stać się przyczyną niczyjej śmierć lub skutkować niedopełnieniem zobowiązań międzynarodowych.

Treść oświadczenia w języku angielskim: https://www.iom.int/news/iom-and-unhcr-shocked-and-dismayed-deaths-near-...

 

Kontakt dla mediów: 
Biuro IOM w Genewie:  Safa Msehli, Tel: +41 7940 35526, email: smsehli@iom.int    
Biuro IOM w Brukseli: Ryan Schroeder, Tel: +32 2287 7116, email: rschroeder@iom.int    
Biuro IOM w Wiedniu: Joe Lowry, Tel: +43 1581 2222, email: jlowry@iom.int  
  
UNHCR:  
Biuro UNHCR w Genewie : Shabia Mantoo, Tel: +41 79 337 7650, email: mantoo@unhcr.org    
Biuro UNHCR w Genewie: Natalia Prokopchuk, Tel: +41 79 824 0575, email: prokopch@unhcr.org 

 
SDG 3 - Good Health and Well Being
SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
SDG 17 - Partnerships for the Goals