ENG

The project “Technical support to facilitate the social and labour market inclusion of third country nationals in Poland, including those fleeing Ukraine” was aimed at supporting the Polish authorities in their efforts to ensure that people fleeing the war in Ukraine and asking for temporary protection in Poland have a smooth and effective access to procedures and public services in the area of social and labour market inclusion.

The Project had two components:

 • Social inclusionsupport to the Polish authorities in building the capacity and increasing the network of Integration Centres for Foreigners whose essential aim is to provide comprehensive integration assistance to foreigners residing in a given region through sharing of necessary information e.g. on social welfare, family benefits, education, as well as activities such as Polish as a Foreign Language courses, adaptation sessions, legal, career, and psychological counselling etc.
 • Labour market support to the Polish authorities for recognition and validation of skills and qualifications obtained in Ukraine by representatives of selected regulated professions.

Project activities included:

 1. Functional review of the services provided in Integration Centres for Foreigners, with particular emphasis on crisis-affected populations fleeing from Ukraine;
 1. Drafting of operational recommendations and roadmap to improve and sustain Centres for Foreigners; link: Roadmap ENG | Roadmap PL
 1. Capacity-building trainings to staff of Integration Centres for Foreigners; representatives of local governance institutions and other relevant stakeholders;
 1. Mapping and review of the supplementary institutional integration structures;
 1. Assisting Polish authorities in establishing/improving regional cooperation with private stakeholders; link: Cooperation Structure
 1. Development and distribution of information materials for individuals fleeing Ukraine to help them navigate around their new town/city and local public services; link: Leaflets Taxes | Leaflets Social Assistance
 1. Mapping of qualifications and skills required for selected professions in Poland and Ukraine; link: ENG | PL
 1. Comparative analysis of recognition of skills and qualification processes; link
 1. Review of the current Polish legal framework to improve the system of recognition of qualifications and skills and facilitate employment in accordance with relevant skills and qualifications;
 1. Development of the informative registry and a roadmap to improve recognition of skills and qualifications processes. Link

The project ran from June 2022 to September 2023.

The project was funded by the European Union via the Technical Support Instrument and implemented by IOM in cooperation with the European Commission.

IOM collaborated with the Polish Ministry of Family and Social Policy in the implementation of the project.

 

 

PL

 

Projekt “Wsparcie techniczne w celu ułatwienia integracji społecznej i zawodowej obywateli państw trzecich w Polsce, w tym uciekających z Ukrainy” mial na celu wsparcia władz polskich w zapewnieniu osobom uciekającym przed wojną sprawnego i skutecznego dostępu do procedur i usług publicznych w zakresie integracji społecznej i zawodowej. 

 

Projekt składal się z dwóch komponentów: 

 

 • Integracja społeczna - wsparcie władz polskich w rozbudowaniu potencjału i zwiększaniu sieci Centrów Integracji Cudzoziemców, których zasadniczym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy integracyjnej cudzoziemcom zamieszkałym w danym regionie, poprzez udzielanie niezbędnych informacji w zakresie np. świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, edukacji oraz realizacji takich działań jak kursy nauki języka polskiego jako obcego, kursy adaptacyjne, wsparcie prawne, zawodowe oraz psychologiczne, etc.

 

 • Rynek pracywsparcie władz Polski w usprawnienia procedur identyfikacji i uznawania umiejętności i kwalifikacji uzyskanych w Ukrainie przez przedstawicieli wybranych zawodów.  

 

Działania w ramach projektu obejmowaly: 

 1. Przegląd funkcjonalny usług świadczonych przez Centra Integracji Cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych kryzysem a uciekających z Ukrainy; 
 2. Opracowanie rekomendacji oraz mapy drogowej w celu poprawy funkcjonowania Сentrów  Integracji Cudzoziemców i zapewnienia im trwałości; Link: Roadmap PL
 3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu budowania potencjału dla pracowników Сentrów, przedstawicieli lokalnych instytucji samorządowych i innych istotnych interesariuszy; 
 4. Mapowanie i przegląd uzupełniających struktur mających koordynować działania na rzecz cudzoziemców na poziomie województw; link: PL
 5. Wsparcie dla władz polskich w nawiązaniu/usprawnieniu kontaktów w sektorem prywatnym;  
 6. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla osób uciekających z Ukrainy tak aby ułatwić im poruszanie się w nowej przestrzeni, w tym tej związanej z usługami społecznymi; link: Leaflets Taxes | Leaflets Social Assistance
 7. Mapowanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych dla wybranych zawodów w Polsce i w Ukrainie; link: PL
 8. Analiza porównawcza procesów uznawania umiejętności i kwalifikacji; link: ENG
 9. Przegląd aktualnych polskich ram prawnych w celu usprawnienia systemu uznawania kwalifikacji i umiejętności oraz ułatwienie podejmowania zatrudnienia zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami; 
 10. Przygotowanie narzędzia w postaci bazy danych uzyskanych w wyniku analizy porównawczej oraz mapy drogowej usprawnień polskiego systemu uznawania umiejętności i kwalifikacji. Link

 

Projekt byl realizowany od czerwca 2022 do Wrzesień 2023. 

 

Projekt byl finansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego i wdrażany przez IOM we współpracy z Komisją Europejską.

 

Przy realizacji projektu IOM współpracowala z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej Polski. 

 

 

UA

 

Проєкт "Технічна підтримка для сприяння інклюзії  громадян третіх країн на польському ринку праці, у тому числі осіб, що вимушено залишають Україну" реалізується Представництвом Міжнародної організації з міграції в Польщі («МОМ Польща») з червня 2022 року по Вересень 2023 року. 

Під час реалізації проєкту МОМ Польща співпрацює з Міністерством сім'ї та соціальної політики Польщі.

Проєкт покликаний підтримати зусилля польських органів влади, спрямовані на забезпечення безперешкодного та ефективного доступу осіб, які тікають від війни в Україні і звертаються за отриманням тимчасового захисту в Польщі, до процедур і державних послуг у сфері соціальної інтеграції та інтеграції на ринку праці.

Проєкт включає такі компоненти:

 • Соціальна інклюзіяпідтримка польських органів влади у розбудові спроможностей і розширенні мережі інклюзивних центрів для іноземців, ключовим завданням яких є забезпечення комплексної інклюзивної допомоги іноземцям, що проживають у даному регіоні, шляхом надання їм необхідної інформації, у т.ч. про соціальну допомогу, родинні виплати, освіту, а також через реалізацію таких заходів як курси польської мови як іноземної, адаптаційні курси, юридичне, кар'єрне, психологічне консультування тощо.
 • Ринок праціпідтримка польських органів влади у вдосконаленні процедур визнання й підтвердження навичок і кваліфікацій, отриманих в Україні представниками вибраних регульованих професій.

Проєктні заходи передбачають:

 1. Функціональний аудит послуг, що надаються в інтеграційних центрах для іноземців, з особливим акцентом на особах, що постраждали від кризи і залишають Україну;
 2. Розробка операційних рекомендацій і дорожньої карти для вдосконалення й підтримки роботи інтеграційних центрів для іноземців;
 3. Проведення тренінгів з розбудови потенціалу для співробітників інтеграційних центрів для іноземців, представників органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін;
 4. Мапування й аудит допоміжних інституційних структур у сфері інтеграції, які надають інтеграційну підтримку і можуть співпрацювати з інтеграційними центрами для іноземців;
 5. Допомога польським органам влади у налагодженні/вдосконаленні регіональної співпраці з приватними зацікавленими сторонами, такими як місцевий бізнес, організації роботодавців, професійно-технічні навчальні заклади тощо;
 6. Розробка та поширення інформаційних матеріалів для осіб, які виїжджають з України, щоб допомогти їм зорієнтуватися на новому місці та у місцевих державних послугах;
 7. Мапування кваліфікацій та навичок, необхідних для доступу до вибраних професій у Польщі та Україні;
 8. Порівняльний аналіз процедур визнання навичок і кваліфікацій;
 9. Аналіз чинного польського законодавства з метою вдосконалення системи визнання навичок і кваліфікацій, а також спрощення процесу працевлаштування у відповідності з наявними навичками й кваліфікаціями;
 10. Розробка реєстру й дорожньої карти для вдосконалення процесів визнання навичок і кваліфікацій та підтвердження компетентностей, презентація результатів зацікавленим сторонам.

Проєкт фінансується Європейським Союзом через Інструмент технічної підтримки та реалізується МОМ у співпраці з Європейською Комісією.